Zavarovanje tovora med prevozom

(Vzeto iz KG-SPL 01/18 Splošni pogoji za zavarovanje tovora med prevozom veljajo od 25.05.2018)

PREDMET ZAVAROVANJA

Predmet zavarovanja po teh splošnih pogojih, posebnih pogojih in/ali klavzulah, navedenih na polici, je tovor med prevozom po kopnem, celinskih vodah (rečni in jezerski prevoz), v obalni plovbi R Slovenije ali prevoz z letali.

OBSEG ZAVAROVALNEGA KRITJA IN ZAVAROVANE NEVARNOSTI

Zavarovanje krije fizično izgubo ali poškodbo na zavarovanem tovoru, ki izvira iz naslednjih nevarnosti, opredeljenih v okviru dveh osnovnih obsegov kritja:

KRITJE OSNOVNIH NEVARNOSTI (kritje KL-KG-1); Zavarovane so nevarnosti fizične izgube ali poškodbe delov ali celotnega zavarovanega tovora, ki so nastale kot neposredna posledica:

1) višje sile, elementarne nesreče, neurja, požara, eksplozije;

2) prometne nesreče prevoznega sredstva ali plovbne nezgode;

3) neizročitve, tatvine dela tovora ali celega tovora;

4) zlonamernega ali objestnega dejanja tretjih oseb (vandalizem);

5) dejanja generalne havarije, baraterije;

6) odplavitve tovora s krova ladje;

7) izgube tovora pri nakladanju, prekladanju in razkladanju tovora na prevozih v obalni plovbi R Slovenije in celinskih vodah.

ZAVAROVALNA VREDNOST

Zavarovalna vrednost tovora je njegova dejanska vrednost ob sklenitvi zavarovanja, navedena na računu, dobavnici ali podobnem dokumentu, ki spremlja zavarovani tovor. Pri tovoru, katerega vrednost ni določena na prej omenjeni način, se zavarovalna vrednost oceni na podlagi tržne vrednosti tovora na dan odpreme v kraju odpreme.

UGOTAVLJANJE IN OCENITEV ŠKODE

1) Škodo, ki jo krije zavarovanje upošteva popolno izgubo ali uničenje tovora ali delno izgubo ali poškodovanje tovora. Šteje se, da je tovor popolnoma izgubljen oziroma uničen ("popolna škoda"), če je:

  1. a) v celoti uničen;
  2. b) tako poškodovan oziroma ima takšne poškodbe, da se ne da popraviti in zaradi tega zavarovani tovor preneha biti stvar določene vrste;
  3. c) v celoti izginil in ga prejemnik tovora ne prejme ter je pri tem preteklo več kot 30 dni od dneva, ko bi moral biti predan prejemniku in odkar je zavarovanec prejel zadnje obvestilo o zavarovanem tovoru. Šteje se, da je tovor popolnoma izgubljen oziroma uničen tudi, če stroški popravila, zmanjšani za vrednost rešenih delov, presegajo zavarovalno vrednost zavarovanega tovora. V primeru popolne izgube ali uničenja tovora zavarovalnica obračuna škodo, ki je enaka zavarovalni vrednosti tovora, zmanjšana za vrednost rešenih delov.

2) Delna izguba ali poškodba ("delna škoda") je vsaka izguba ali poškodba tovora, ki ni "popolna škoda". Pri delni izgubi ali poškodovanju tovora obračuna zavarovalnica škodo po stroških popravila ali po vrednosti delno izgubljenega tovora oziroma zmanjšani vrednosti poškodovanega tovora. Pri delni izgubi ali poškodovanju tovora lahko zavarovalnica obračuna škodo tudi tako, da oceni vrednost tovora pred in po škodi. Na podlagi razlike med tema dvema vrednostima ugotovi zavarovalnica škodo in izračuna višino zavarovalnine.

3) V primeru, ko je dogovorjena soudeležba zavarovanca (odbitna franšiza), zavarovalnica upošteva le to soudeležbo, ne pa tudi odbitka škode, ki je nastala neodvisno od transprotnih nevarnosti (običajni lom, kalo, razsipanje, iztek, ipd.).

4) Zavarovalnica v primeru nadomestitve ali popravila tovora (stroja ali delovne naprave, ipd. ) povrne tudi stroške prevoza, potrebne v zvezi s prevozom poškodovanega tovora do kraja popravila.

5) Če je bil zavarovanec prisiljen poškodovan tovor ali ostanke prodati, ali se je o prodaji sporazumel z zavarovalnico, zavarovalnica škodo zmanjša za dosežen izkupiček na prodaji.

6) Zavarovalnica v nobenem primeru ni dolžna prevzeti poškodovanega ali uničenega tovora ali njegovih delov.

7) V primeru nastanka škode na tovoru, ki se sestoji iz več kosov, ki skupaj tvorijo celoto (kolekcije, servisi/kompleti, ipd.) zavarovalnica obračuna škodo samo do višine sorazmernega dela zavarovalne vrednosti vsakega posameznega poškodovanega kosa ali kosov, ne glede na posebno vrednost, ki jo lahko ima tak kos kot del celote.

8) Ob škodi ugotavlja zavarovalnica dejansko vrednost tovora (vrednost na računu, oziroma če te ni, tržno vrednost na dan odpreme in v kraju odpreme tovora).

9) Če je zavarovalna vsota enaka zavarovalni vrednosti, ali višja od nje, zavarovalnica plača obračunano škodo v višini zavarovalne vsote, vendar največ do višine zavarovalne vrednosti.

10) Če je zavarovalna vsota nižja od zavarovalne vrednosti, plača zavarovalnica obračunano škodo v razmerju med zavarovalno vsoto in zavarovalno vrednostjo, vendar največ do višine zavarovalne vsote. Enako načelo velja tudi za stroške in povišanje zavarovalne vrednosti, ki jih je zavarovanec prijavil v zavarovanje v smislu (2) odstavka 5. člena teh pogojev. (glej Splošni pogoji za zavarovanje tovora med prevozom KG-SPL 01/18)

11) Nujne stroške za ukrepe, ki bi naj odvrnili ali zmanjšali škodo, stroški reševanja, stroške izvedencev in havarijskih komisarjev, zavarovalnica povrne v celoti ne glede na zavarovalno vsoto, vendar le v obsegu, ki so nastali po nalogu zavarovalnice.

12) Ne glede na zavarovalno vsoto zavarovalnica povrne tudi prispevke v generalno havarijo.